شبکه اطلاع رسانی کاسب امین

نظرسنجی

نظر شما درباره استفاده از پیام رسان های داخلی چیست؟

3904024

در شرايط كنوني دنيا و به ويژه منطقه ي خاورميانه و ايران اسلامي، بحث مصرف و الگوي مصرف جايگاهي خاص و حياتي دارد؛ به طوري كه مصرف ـ كه شعبه اي اساسي از زندگي است و از متغيرهاي اساسي در اقتصاد به شمار مي رود ـ مي تواند در سرنوشت ملت ها نقشي تعيين كننده داشته باشد. الگوي مصرف بومي منطبق بر شرايط خاص سرزميني، اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي يك نياز اساسي براي هر كشور مستقل و بااقتدار است. با اين مقدمه، در شرايط كنوني كشور ما، آن چنان كه مقام معظم رهبري در بيانات خود اشاره نموده اند، اقتصاد مقاومتي ضرورت دارد؛ اقتصادي كه بتواند در شرايط تهديد و تحريم دشمنان كارآمد و پويا عمل كند و با هر گونه وابستگي به مقابله برخيزد. مقام معظم رهبري در اين زمينه تصريح مي كنند: «اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم آسيب پذيري اش كاهش پيدا كند؛ يعني وضع اقتصادي كشور و نظام اقتصادي جوري باشد كه در مقابل ترفندهاي دشمنان، كه هميشگي و به شكل هاي مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند.» ايشان به كرّات در سال هاي مختلف، از ابتداي جنگ تحميلي تا كنون، تكيه ي خاصي بر لزوم اصلاح الگوي مصرف، مقابله با تجمل گرايي و مصرف زدگي، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مبارزه با اشرافي گري و اسراف داشته اند. تعبيري كه ايشان از خطر مصرف گرايي براي جمهوري اسلامي ايران دارند، تعبير «بيماري اجتماعي» است (در ديدار دانشگاهيان سمنان، 18 آبان 1385).رهبري در سال 81 نيز آن چنان به پديده ي مصرف گرايي در جامعه انتقاد مي كنند كه شايد تا آن زمان اين چنين نسبت به اين موضوع واكنشي صورت نگرفته بود. ايشان فرمودند: «مصرف‏گرايي، جامعه را ازپاي درمي‏آورد. جامعه‏اي كه مصرف آن از توليدش بيشتر باشد در ميدان هاي مختلف شكست خواهد خورد.» (بيانات در خطبه هاي نماز عيد فطر، 15 آذر 1381)بنابراين بجاست نسبت به اين بلاي جامعه برانداز بيش از پيش آگاه بود و از خطرات و لطمات آن جامعه را حفظ كرد. به نظر مي رسد، اگر به دنبال مبارزه با سياست هاي استعماري و استكباري دشمن هستيم، بايد بدانيم كه يكي از برنامه ها و نقشه هاي دشمن در راستاي براندازي نظام جمهوري اسلامي همين ترويج مصرف گرايي در ميان مردم جامعه است. ملك محمدي در كتاب خود با نام «بر لبه ي پرتگاه مصرف گرايي»، عامل سقوط رژيم ديكتاتور پهلوي را در كنار اقتصاد ضعيف ايرانِ آن زمان، حركت در پرتگاه مصرف گرايي عنوان مي كند و از اين رو، نام كتاب خود را به زيبايي چنين برمي گزيند. حال سؤال و دغدغه ي اصلي مؤلف اين است كه آيا با ترويج مصرف گرايي در جامعه ي اسلامي ايران دوباره خطر سقوط در پرتگاه وجود ندارد؟ مردم و مسئولين خدمتگزار اگر واقعاً به فكر حفظ و رشد و بالندگي اين نظام اسلامي هستند، بايد در برابر چنين پديده اي هوشيار باشند و براي رفع و زوال آن به شدت تلاش كنند. از ديد باكاك در كتاب مصرف، مصرف مظهر حركت پسامدرنيته اي است كه متضمن از بين رفتن نقش محوري اي است كه پيش از اين كار توليدي در زندگي مردم و حس هويت آن ها داشت. اهداف دشمن از ترويج مصرف گرايي ايجاد سرمايه داري مصرفي (وابسته) پديده ي مصرف گرايي سوغات شوم غرب و نظام سرمايه داري است. در اين نظام گفته مي شود: «The more is better» و نظريات اقتصاددانان معروف و شاخص جهان، از جمله كينز و فريدمن و سايرين نيز بر همين اساس بنا شده است، اما غافل از اينكه مصرف بيشتر نه تنها براي خود كشورهاي غربي رضايت مندي به بار نياورده و آثار سوء رواني آن در كتب بسياري از خود غربي ها منتشر شده است، بلكه در رابطه با وضع كشورهاي به اصطلاح جهان سوم و از جمله ايران، مصرفي مشابه كشورهاي صنعتي، كه بر اقتصاد جهان مسلط هستند و تقسيم كار بين المللي بر پايه ي نياز آنان به وجود آمده است، امري غيرمفيد و بسيار زيان بار است. رابطه ي نظريات متعارف درباره ي مصرف و وضع عيني كشورهاي در حال توسعه، به دليل تقليد و تصويربرداري نظري از غرب و پياده كردن آن در اين كشورها، كه به هيچ وجه داراي شرايط برابر اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيستند، تا كنون آثار وخيمي به بار آورده است كه از جمله ي آن ها متلاشي شدن اقتصاد سنتي و ايجاد اقتصاد سرمايه داري با ويژگي اصلي وابستگي مي باشد. علاوه بر اين، رشد جمعيت و رشد شديدتر نيازهاي جديد مي تواند بي ثباتي سياسي را بر اين كشورها تحميل كند (رزاقي، ص31 تا 33). از ديد باكاك در كتاب مصرف، مصرف مظهر حركت پسامدرنيته اي است كه متضمن از بين رفتن نقش محوري اي است كه پيش از اين كار توليدي در زندگي مردم و حس هويت آن ها داشت. به جاي نقش هاي كاري، اين نقش انواع صورت بندي هاي خانوادگي، انواع رفاقت هاي جنسي، گذران اوقات فراغت و مصرف به طور كلي است كه براي مردم اهميت هر چه بيشتري يافته است (همان، ص 5). همچنين به عقيده ي وي، سرمايه داري در بيشتر غرب و بلوك شرقي به اين علت جذابيت و مشروعيت يافت كه كالاي مصرفي اي را كه مردم تقاضا مي كردند ارائه مي كرد يا به نظر مي رسيد كه ارائه مي كند. در خلال نيمه ي دوم سده ي بيستم، مصرف كالا و خدمات براي گروه هاي بيشتري از جوامع غربي و ژاپن و در ساير بخش هاي جنوب شرقي آسيا امكان پذير شد. نكته ي جالب توجه اين است كه بنا بر اذعان باكاك، همراه با مصرف، مرام وابسته به آن نيز به عنوان رشته اي از اعمال اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در خدمت مشروعيت بخشيدن به سرمايه داري در ديد ميليون ها مردم عامي عموميت يافت (همان، ص 2). وي همچنين معتقد است كه مصرف به عنوان فعاليتي اقتصادي ـ اجتماعي و رويه هاي ايدئولوژيك همبسته با مصرف گرايي را مي توان به عنوان حركتي ديد كه دستيابي به سوي موقعيتي مسلط در صورت بندي هاي اجتماعي را مورد هدف خود قرار داده است. اين خود مستلزم وجود ديدگاهي است كه به موجب آن، مصرف گرايي و عمل مصرف كردن همراه آن، يك روش كامل و كارآمد زندگي اخلاقي فلسفي را در ميان همه ي افراد بشر بر روي زمين شكل دهد. براي اينكه چنين چيزي امكان پذير باشد، بايد عادت هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي همبسته با مصرف را به طور فلسفي در جهان بيني اي چون ليبراليسم بازار آزاد و مبتني بر مفاهيمي چون بازار آزاد و فردگرايي استوار كرد. مسئله اينجاست كه در اين جهان بيني، چيزي با نام جامعه وجود ندارد و صرفاً افرادي وجود دارند كه در بازارها براي فروش كالا، خدمات و يا توانايي هاي جسمي و ذهني شان با هم رقابت مي كنند (ص 10 و 11).به عقيده ي باكاك، امروز در جهان شكل مجزايي از سرمايه داري وجود دارد كه مبتني بر توليد هميشه فزاينده ي كالاهاي مصرفي است. اين نوع جديد را مي توان «سرمايه داري مصرفي» ناميد (ص 53).آنچه از اظهارات بالا مي توان نتيجه گرفت اين است كه توسعه ي اقتصادي بر مبناي سرمايه داري مصرفي، نسخه اي است كه غرب براي اقتصاد خود پيچيده است و براي اينكه بتواند كشورهاي در حال توسعه (كشورهاي داراي درآمد ملي پايين و رشد اقتصادي كم) را نيز به صورت بازاري براي مازاد محصولات توليدي خود درآورد و آنان را به خريد اين كالاها تشويق كند، چاره اي نمي بيند جز آنكه مصرف گرايي را به صورت ارزش براي آنان درآورد و آنجايي كه ميل و هوس آدمي تحريك شود، ديگر جاي مقاومت و ايستادگي نخواهد بود و بدين ترتيب اين كشورها نيز دچار نوعي سرمايه داري مصرفي غير از سرمايه داري توليدي خواهند شد. بنابراين كشورهاي در حال توسعه هم رشد خواهند كرد، اما نه رشد در محصولات توليدي، بلكه رشد در مصرف كالاها و خدمات خارجي به بهاي فروختن مواد خام ارزشمند زيرزميني و معدني و به ويژه نفت كه آن ها هم عمري ندارند و به زودي تمام خواهند شد. بنابراين باز ملت ها بايد دوباره درخواست كنند تا ممالك غربي بيايند و به اوضاع ايشان رسيدگي كنند؛ همچون معتاد به مواد مخدر كه حاضر است به هر قيمتي كه شده (زير پا گذاشتن شرف و آبرو و مال و جان و فرزندش) موادي تهيه كند و درد خود را با آن دوا نمايد. لذا سقوط چنين جامعه اي با چنين افرادي حتمي است. رهبر معظم انقلاب، در تذكري شديد به مردم و مسئولان درباره ي خطر چنين وضعيتي، مي فرمايند: «ما حق نداريم به عنوان يك ملت، مصالح بزرگ و ملي ودورنگر، بلكه مصالح نقد مهم و كنوني، خود را به خاطر خواسته‏هاي شخصي خودمان، كهما را به اسراف و بي‏بندوباري در مصرف مي‏كشاند، فدا كنيم و آن ها را نديده بگيريم.» (پيام به مناسبت حلول سال نو، اول فروردين 1377). براي شكوفايي اقتصاد داخلي و رفع نيازهاي مردم، به طوري كه وابستگي را به دنبال نداشته باشد، ناچار از استفاده از محصولات داخلي هستيم. مقام معظم رهبري در اين زمينه، خطاب به مسئولين و مردم، مي فرمايند: «همه ي دستگاه هاي دولتي... سعي كنند هيچ توليد غيرايراني را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلي را بر مصرف كالاهايي با مارك هاي معروف خارجي ـ كه بعضي فقط براي نام و نشان، براي پز دادن، براي خودنمايي كردن، در زمينه هاي مختلف دنبال مارك هاي خارجي مي روند ـ ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاي خارجي را ببندند.»راهكارها1. مديريت مصرف اين مسئله، كه از ديد رهبري يك ركن از اركان اقتصاد مقاومتي است، به معناي مصرف متعادل و پرهيزاز اسراف و تبذير است؛ به طوري كه ايشان آن را به منزله ي جهاد در راه خداوند مي دانند (بيانات در ديدار كارگزاران نظام، 3 مرداد 1391). كاهش اسراف و تجمل ايشان وظيفه ي مردم در برابر چنين پديده اي را اين چنين تبيين مي كنند: «اين وظيفه‏ي همه است. هر كدام به نحوي تجمل واسراف و زياده‏روي را كم كنيم.» (همان) رهبري همچنين افرادي را بيش از حد و بيهوده خرج مي كنند، افراد داراي بي انضباطي مالي و اقتصادي دانسته و اين را موجبات مشكلات بسيار براي جامعه مي دانند.. استفاده از محصولات داخلي براي شكوفايي اقتصاد داخلي و رفع نيازهاي مردم، به طوري كه وابستگي را به دنبال نداشته باشد، ناچار از استفاده از محصولات داخلي هستيم. مقام معظم رهبري در اين زمينه، خطاب به مسئولين و مردم، مي فرمايند: «همه ي دستگاه هاي دولتي... سعي كنند هيچ توليد غيرايراني را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلي را بر مصرف كالاهايي با مارك هاي معروف خارجي ـ كه بعضي فقط براي نام و نشان، براي پز دادن، براي خودنمايي كردن، در زمينه هاي مختلف دنبال مارك هاي خارجي مي روند ـ ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاي خارجي را ببندند.». افزايش توليد ثروت از طريق علميكي از اركان اساسي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه رهبري عزيز شركت هاي دانش بنيان است. ايشان نقش اين شركت ها را در رفع وابستگي به غربي ها در شرايط تحريم و تهديد چنين بيان مي كنند: «به نظر من، يكي از بخش هاي مهمي كه مي تواند اين اقتصادمقاومتي را پايدار كند همين كار شماست؛ همين شركت هاي دانش بنيان است؛اين يكي از بهترين مظاهر و يكي از مؤثرترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي است.» (بيانات در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئولان شركت هاي دانش بنيان، 8 مرداد 1391). كمك به فقرا و انفاق به مستمندان. قطع ساخت و پخش فيلم ها و سريال هاي مروج مصرف گرايي و تجمل خواهي. صرفه جويي رهبر معظم انقلاب در بيان معناي صرفه جويي مي فرمايد: «در همه ي امور ما بايد به صرفه جويي عادت كنيم. صرفه جويي يعني آن چيزي را كه قابل استفاده است و مي توانيم از آن استفاده كنيم، دور نريزيم. نسبت به امكانات با هوس رفتار نكنيم. دائماً چيزهاي ماندگار رانو كردن و چيزهاي ضايع نشدني را دور ريختن روش درستي نيست.» (پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال 1376). كاهش وابستگي به نفت يكي از مسائلي كه دامن گير كشورهاي در حال توسعه بوده و هست نحوه ي استفاده ي صحيح و كارآمد از منابع خداداي نفت و گاز مي باشد. كشور ما نيز به عنوان غني ترين كشور از حيث مجموع ذخاير نفت و گاز در جهان، از زمان كشف نفت يعني حدوداً 100 سال پيش با اين معضل روبه روست و نتوانسته است به نحو اصولي و درست از اين منابع در جهت شكوفايي توليد داخلي و اقتدار بين المللي استفاده كند و خام فروشي تنها گزينه اي است كه در اين سال ها بدان متوسل شده ايم و وابستگي همه جانبه ي اقتصاد كشور به نفت نتيجه ي اجتناب ناپذير آن است. رهبر بصير انقلاب اهميت اين مسئله را در شرايط امروزين كشور اين چنين بيان مي كنند: «كاهش وابستگي به نفت يكي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين وابستگي ميراث شوم 100ساله ي ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليت هاي اقتصاديِ درآمدزاي ديگري جايگزين كنيم، بزرگ ترين حركت مهم را در زمينه ي اقتصاد انجام داده ايم.» (بيانات در ديدار كارگزاران نظام، 3 مرداد 1391) ايشان در بيان فعاليت هاي اقتصادي درآمدزا از صنايع دانش بنيان به عنوان نمونه ياد مي كنند كه مي تواند، با استفاده از ظرفيت هاي علمي دانشگاهي و صنعتي داخلي، به عنوان جايگزيني براي روش ساده و كم خاصيت خام فروشي نفت محسوب گردد. نتيجه گيري با توجه به مطالب بيان شده، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در شرايط كنوني، دشمن جمهوري اسلامي با استفاده از حربه ي ترويج مصرف گرايي ميان آحاد افراد جامعه، سعي در به ضعف كشاندن مردم در برابر ارضاي اميال برانگيخته شده در اثر مصرف گرايي دارد تا از اين طريق، مقاومت ملت ايران را در برابر آنان به حداقل برساند و نظام جمهوري اسلامي را در برآوردن نيازهاي مردم ناتوان نشان دهد و نظام سرمايه داري را به عنوان نظام برتر و جايگزين به مردم ما معرفي نمايد. منابع:. ابراهيم رزاقي، الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي، انتشارات چاپخش، 1374. رابرت باكاك، مصرف، انتشارات شيرازه، 1381.

IMAGE634791497950005586

رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی۱ در كشور را عنوان كردند. پس از آن نیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی، اهمیت برنامه‌ریزی و ثبات برنامه‌های اقتصادی، مدیریت مصرف، كاهش اتكا به درآمدهای نفتی و نیز مردمی‌كردن اقتصاد، اهمیت شركت‌های دانش‌بنیان، اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ و حمایت از تولید مكرراً تأكید داشته‌اند.۲ مجموعه‌ی این موارد نشان می‌دهد كه بنا به تشخیص ایشان، این موضوع برای آینده‌ی كشور بسیار مهم است. از این رو باید مد نظر اقشار مختلف جامعه و از جمله اساتید و دانشجویان قرار گیرد. این نوشتار در پی آن است كه ابعاد اهمیت این موضوع را بررسی كند و رئوس موضوعاتی را تشریح نماید كه باید در كشور مد نظر قرار گیرد.آیا اقتصاد مقاومتی انفعالی است؟ جمهوری اسلامی از سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی علی‌رغم همه‌ی مشكلات و كاستی‌ها توانسته است اولاً حرف نو و جدیدی را مبتنی بر اسلام ناب محمدی صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله به عرصه‌ی جهانی عرضه كند و حكومتی را بر پایه‌ی آن اداره نماید. ثانیاً توانسته است به پشتوانه‌ی «رهبری دینی» و «مردم انقلابی» در مقابل همه‌ی مشكلات ایستادگی كند و توطئه‌ها را خنثی نماید. ثالثاً در عرصه‌های مختلف علمی و زیربنایی پیشرفت‌هایی جدی داشته باشد. بدیهی است كه چنین نظامی موجودیت اندیشه‌های پوشالی غرب و نظام‌های سیاسی بنا شده بر آنها را با تهدید مواجه ‌كرده است، به‌ویژه كه نظام‌های مذكور هنوز نتوانسته‌اند پاسخی جامع به همه‌ی نیازهای انسانی بدهند. اهمیت اقتصاد مقاومتی از آن‌جا ناشی می‌شود كه هجمه‌ی دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف كردن روند پیشرفت انقلاب در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه‌ی اقتصاد تمركز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به دنبال این هستند كه اولاً روند پیشرفت كشور را متوقف نمایند، ثانیاً از طریق دشوارساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را به نظام كاهش دهند۳ و نظام جمهوری اسلامی را از درون به سمت تضعیف و نهایتاً فروپاشی ببرند.بنابراین تحریم‌های اخیر اگرچه به بهانه‌ی انرژی هسته‌ای افزایش یافته است، اما درحقیقت با هدف مقابله با كلیّت نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است.۴ این تحریم‌ها برای كشور ما یك مسأله‌ی كوتاه‌مدت نیست. پس برای مقابله با آنها تدبیری بلندمدت در عرصه‌ی اقتصاد لازم است و این تدبیر، همین اقتصاد مقاومتی است كه در سال‌های اخیر مورد تأكید مقام معظم رهبری بوده است. با این نگاه، اقتصاد مقاومتی یك برخورد انفعالی در برابر تهاجمات دشمن نیست، بلكه یك طراحی فعال برای كاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد كشور در مقابل تهدیدهای خارجی است. در اقتصاد مقاومتی قرار نیست روند پیشرفت كشور متوقف و حتی سرعت آن كاهش یابد، بلكه قرار است برای یك پیشرفت مستمر و باسرعت را به گونه‌ای برنامه‌ریزی كنیم كه از آسیب تهدیدات دشمن مصون بمانیم.نقاط اصلی ضعف اقتصاد كشور چیست؟ برای این‌كه بتوانیم در مقابل تهدیدهای دشمن، آسیب‌پذیری كشور را كاهش دهیم، باید دقیقاً نقاط ضعف این عرصه را شناسایی كنیم. در یك نگاه اجمالی مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد كشور را می‌توان این‌گونه برشمرد. وابستگی كشور به كالاهای حیاتی و استراتژیك خارجی اگرچه در سال‌های پس از انقلاب، كشور در بسیاری از نیازهای حیاتی به خودكفایی رسیده است، اما هنوز هم در بخشی از مهم‌ترین نیازهایش به خارج وابسته است. نگاهی به لیست واردات كشور نشان می‌دهد كه در عرصه‌ی كالاهای خوراكی مواردی همچون: برنج۵، دانه‌ی ذرّت دامی۶، قند و شكر۷، گوشت۸، روغن خام سویا۹. در زمره‌ی بیست كالای اول وارداتی هستند. در حوزه‌ی صنعتی نیز شمش فولاد به عنوان یكی از مهم‌ترین اقلام صنعت، اولین كالای وارداتی كشور است.۱۰.به طور كلی آمار واردات كشور نشان می‌دهد كه بیش از ۲۵ درصد واردات كشور در بیست قلم كالا خلاصه می‌شوند كه بخش عمده‌ای از آنها به نیازهای مهم و استراتژیك كشور مرتبط هستند.۱۱. وابستگی به دانش و فناوری كشورهای غربی «تولید كارآمد» با «چرخه‌ی نوآوری و پیشرفت در تولید» تفاوت دارد. به این معنی كه علاوه بر تولید كالا در داخل، بومی‌شدن توان تولید، همراه با نوآوری مستمر آن اهمیت دارد. علم و فناوری عامل اصلی است كه باعث می‌شود بتوانیم محصول را تولید كنیم و به طور مستمر آن را با نیازهای روز پیشرفت دهیم. علی‌رغم پیشرفت‌های علمی فراوان كشور، هنوز پایه‌ی علمی و تحقیقاتی در بسیاری از تولیدات شكل نگرفته و علاوه بر این در محصولات با فناوری بالا و دانش‌بنیان توان كافی در كشور وجود ندارد. مثلاً صنعت نفت، صنعتی با فناوری بالا است كه هنوز در كشور پایه‌های علمی و فناوری آن به طور كامل شكل نگرفته است، در حالی كه بیش از صد سال است كه نفت ملی شده است.اتكا و وابسته‌شدن به ساختارهای متمركز بین‌المللی و جهانی امروزه دیگر بر كسی پوشیده نیست كه ساختارهای جهانی از ابتدا برای تسهیل سلطه‌ی كشورهای قلیل قدرتمند بر مناسبات جهانی و دیگر كشورها طراحی شده‌اند. لذا وابسته كردن كشور به نظام‌های جهانی این فرصت را به كشورهای غربی می‌دهد تا از ظرفیت این نهادها برای فشار بر كشور استفاده نمایند كه ملت ایران نمونه‌هایی از برخوردهای تبعیض‌آمیز این نهادها را در مسائل سیاسی از جمله انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و ... تجربه كرده است. در عرصه‌ی اقتصادی نیز نهادهای جهانی و ساختارهای آنها چنین رفتار و كاركردی دارند. وابسته‌شدن تبادلات مالی، كالایی و اطلاعاتی كشور به زیرساخت‌های جهانی این فرصت را برای كشورهای غربی فراهم كرده است تا كشور را با مشكلاتی مواجه نمایند. به عنوان مثال به دلیل اتكا به ارز جهانی و زیرساخت‌های تبادل پول، با تحریم بانك‌های كشور و بستن گلوگاه‌های تبادلات مالی، واردات و صادرات با اتكا به برخی دیگر از سیستم‌های جهانی تبادل كالا به كشور دشوار شده است. وابسته‌شدن درآمد كشور به صادرات نفت درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد كشور را تشكیل می‌دهد. این درآمد اولاً تك محصولی و ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای كشور است و ثانیاً متاثر از رفتار كشورهای متخاصم است كه تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. به‌ویژه وقتی این تصمیم با تحریم‌های مالی همراه می‌شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت به دیگر كشورها هم عملاً مشكل می‌شود. لذا وابستگی بودجه‌ی كشور به این مقدار از درآمد نفتی یك نقطه‌ی ضعف مهم است. فقدان مهندسی در تعاملات اقتصادی به طور طبیعی منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی نیست كه با دیگر كشورهای دنیا تعامل نداشته باشد. چنین اقتصادی نه ممكن است و نه مطلوب. نكته‌ی كلیدی در اقتصاد مقاومتی عبارت از «مهندسی تعاملات تجارتی» است. در صورت مهندسی درست تعاملات اقتصادی، می‌توان از دیپلماسی اقتصادی و فناوری در جهت پیشبرد اهداف انقلاب استفاده كرد. مثلاً در صورتی كه كشور در عرصه‌هایی تصمیم به عدم تولید كالا در داخل و تأمین آن از خارج۱۲ بگیرد، ضرورتی ندارد كه این واردات از كشورهایی انجام شود كه با ما دشمنی بیشتری دارند. چنان‌كه در سال ۱۳۸۸ بیش از ۷۵ درصد از واردات كشور ما از ۱۱ مبدأ انجام گرفته است كه هفت مبدأ آن یا اروپایی بوده است یا وابسته به غرب.آسیب‌های درونی سیستم‌های اقتصادی تجربه نشان داده است كه در صورت وحدت و همراهی مردم و مسئولان، تهدیدهای بیرونی معمولاً در عزم كشور خللی وارد نمی‌كند. از این رو است كه باید سیستم‌های اقتصادی كشور را از جهت وجودِ امكان كارشكنی، فرصت‌طلبی، سوء استفاده و ... اصلاح نمود. فقدان شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، امكان سوء استفاده‌ی عده‌ای را فراهم می‌آورد. همچنین امكان سوداگری در بازارهای غیر تولیدی مانند پول و ارز، طلا و ... مدتی كشور را مشغول می‌كند و هزینه‌های فعالیت‌های تولیدی را می‌افزاید. سیستم بانكی ناكارآمد نیز باعث می‌شود كه منابع مالی آن‌گونه كه باید، به دست تولیدكنندگان نرسد و ... .برای اقتصاد مقاومتی چه باید كرد؟ اگر قرار باشد آسیب‌های فوق‌الذكر را برطرف كنیم، باید اقتصاد كشور از جهت ساختار تولید، منابع اولیه، نوع محصولات تولیدی، جایگاه دولت و ... ویژگی‌هایی داشته باشد. برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها كه در سال‌های اخیر هم مورد تأكید مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است: دانش‌بنیان۱۳و ۱۴: در عصر جدید، اصلی‌ترین عامل تعیین‌كننده در خلق ارزش اقتصادی، دانش است. دانش سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر و متكی به انسان، یعنی اصلی‌ترین و پایدارترین دارایی هر كشور است. علاوه بر این، دانش دارایی‌ای است كه با مصرف بیشتر، رویش بیشتری را در پی دارد. لذا اگر اقتصاد كشوری بر پایه‌ی دانش شكل گیرد (اقتصاد دانش‌بنیان) اولاً امكان رویش مستمر را دارد، ثانیاً پایدار و مستقل خواهد بود. مردمی: مردم اصلی‌ترین سرمایه‌ی نظام اسلامی بوده و هستند. نظام در طول سال‌های گذشته در عرصه‌های سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاری از مسائل و مشكلات را حل كند. اما در عرصه‌ی اقتصاد هنوز آن‌گونه كه باید، از ظرفیت مردم برای تولید و رشد كشور استفاده نشده است. بنا بر اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب یكی از مهم‌ترین علل وجود مشكلات اقتصادی كشور، عدم شناخت ظرفیت مردمی و عدم استفاده از آن است۱۵. در صورتی كه بتوان اقتصاد كشور را بر پایه‌ی مشاركت حداكثری مردم شكل داد، از حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از آنها مقاوم خواهد شد. اقتصادی درون‌زا و متمركز بر زنجیره‌های تولید: كشور ما از حیث منابع اولیه‌ی تولیدی، غنی و سرشار از معادن و سرمایه‌های طبیعی است. از حیث بازار مصرف هم وجود جمعیت بیش از هفتاد میلیونی۱۶ یك بازار بزرگ برای شكل‌گیری تولیدِ بصرفه و اقتصادی است. لذا رونق‌دادن اقتصادی كه چه از نظر منابع اولیه و چه از نظر بازار مصرف به خارج وابسته نباشد، امری شدنی و مطلوب است. علاوه بر این، ظرفیت‌های مذكور (منابع غنی و جمعیت) این فرصت را به همراه دارد كه زنجیره‌ی تولید تا آخرین حلقه‌های آن در كشور شكل بگیرید و حداكثر ارزش افزوده را نصیب تولیدكننده و كارگر ایرانی كند. تركیب این دو نكته باعث می‌شود كه بر نوعی از موضوعات تولیدی تمركز كنیم كه به «صنایع پیشران» معروف شده‌اند. با رونق این صنایع است كه ده‌ها صنعت دیگر نیز رونق می‌یابد؛ صنایعی مانند ساخت‌و‌ساز مسكن، نفت و گاز و خودرو مثال‌هایی از این گونه صنایع است. صادرات‌گرا: اقتصاد مقاومتی باید صادرات‌گرا باشد. صادرات، ظرفیت كسب درآمد خارجی و افزایش سرمایه‌های ملی را به همراه دارد. ضمن این‌كه اقتصاد صادرات‌گرا اقتصادی است كه امكان رقابت در دنیا را برای خود فراهم می‌كند و خود را در سطح اقتصادهای برتر و قدرتمند نشان می‌دهد. صادارت كالا كشور را از فروش خام سرمایه‌ها و دارایی‌های خود مانند نفت نیز بی‌نیاز می‌كند. ساختارسازی منطقه‌ای در مقابل نظام‌های جهانی: از اساسی‌ترین كارهای لازم در اقتصاد مقاومتی ایجاد ساختارها و سازوكارهایی است كه كشور را متأثر از زورگویی به‌واسطه‌ی سیستم‌های جهانی نكند. مثلاً پیمان‌های دوجانبه با كشورهای همراه و همسو می‌تواند جایگزین پیوستن به پیمان‌های جهانی شود. استفاده از پول‌های كشورهای دو طرف برای تعاملات تجاری جای خود را به محوریت دلار در اقتصاد دنیا بدهد. شكل‌دهی مؤسسات مالی معتبر، بیمه‌های بزرگ، شركت‌های معظم حمل و نقل و ... ظرفیت‌هایی موازی با ساختارهای در اختیار غرب را در اختیار ما نیز قرار می‌دهد. لذا با اتخاذ تدابیر دقیق مسئولان، كشور ما می‌تواند از فرصت تحریم برای ایجاد یك اقتصاد متفاوت و متناسب با اقتضائات جمهوری اسلامی بهره بگیرد و در این عرصه كاملاً از آسیب‌پذیری در مقابل دشمن مصون بماند.

بررسي نقش نهضت كربلادر پيروزي انقلاب اسلامي.نهضت احياگرايانه امام حسين (ع) قضيه اي شخصي نيست و همانند ساير اولياي بزرگ الهي، جرياني تاريخي است كه سنت الهي محسوب مي شود، از اين رو يقينا داراي پيام است؛ زيرا سنت هاي الهي بر همگان و در همه عصر ها و نسل ها جاري است و محدود به زمان و مكان مخصوص و افرادي خاص، نيست. كلام خود آن حضرت بصراحت بيانگر “فراگير بودن پيام نهضت عاشورا” است؛ آنجا كه مي فرمايد: “مثلي لايبايع مثله؛ كسي كه مانند من فكر مي كند با كسي كه مانند يزيد فكر مي كند، بيعت نمي كند”(بحارالانوار، ج44، ص325). در اين سخن، حضرت سخن از “مثل خود” و “مثل يزيد” دارد نه از “شخص خود” و “شخص يزيد”. بنابراين پيام نهضت حسيني فراگير بوده، محدود به زمان خاصي نيست، از اين رو براي همگان و در هر زماني از ابعاد گوناگون مادي و معنوي، فردي و اجتماعي الگو و قابل تبعيت است. حضرت امام (ره) با بياني گويا و با اشاره به شعار “كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا” بر اين حقيقت تاكيد ورزيده كه قيام سيدالشهداء (ع) الگوي تمام عيار و قابل پيروي براي ديگران در تمامي دوره هاست: “مگر نه آن است كه دستور آموزنده “كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا” بايد سرمشق امت اسلامي باشد. قيام همگاني در هر روز و در هر سرزمين. عاشورا قيام عدالتخواهان با عددهاي قليل و ايمان و عشقي بزرگ، در مقابل ستمگران كاخ نشين و مستكبران غارتگر بود. و دستور آن است كه اين برنامه سرلوحه زندگي در هر روز و در هر سرزمين باشد. انديشه سياسي امام به دليل خصلت ديني و ماهيت مكتبي خود، از پيوند عميق و ناگسستني با نهضت حسيني برخوردار بوده است؛ چرا كه از ديدگاه امام خميني اسلام تنها به عبادت و برگزاري آيين هاي ديني ختم نمي شود ، بلكه دعوت وي به آگاهي و بيداري ملل جهت فهم دين، برقراري ارتباط فرد با اجتماع، برقراري ارتباطات فرهنگي، داشتن استقلال فكري و احساس مسئوليت نمودن در قبال مسائل مهم جهان اسلام و مسلمين، نشان از آميختگي اسلام با تمام وجوه زندگي انسان در قرائت ديني امام داشت. در اين راستا امام خميني با ارائه تفسير جامع وهمه جانبه از تعاليم ديني، تلاش نمود بنيان فكري و ايدئولوژيكي جنبشهاي اسلامي را غنا و قدرت بخشد.امام خميني (ره) با سرلوحه قرار دادن پيام بزرگ عاشورا يعني “ظلم ستيزي” و مبارزه با مظاهر فساد، پاي به ميدان نهضت گذاردند. در واقع ايدئولوژي تشيع كه يك حس پرخاشگري عليه ظلم و مبارزه در راه خدا و در نهايت شهادت طلبي را در پيروان خويش زنده نگاه مي دارد، با تلاش امام خميني بر اذهان عمومي مسلط شد و با توجه به نفود عميقي كه در سطح جامعه داشت، به وسيله شبكه بسيار وسيع روحانيت در شهرها و روستاها گسترش يافت و توانست با بسيج عمومي مردم جايگزين ايدئولوژي حاكم گردد. وقتي به عبارات امام درباره عاشورا رجوع مي كنيم، ابتكار انقلابي امام را در استفاده از حادثه عاشورا مشاهده مي نماييم. ايشان در بياني مي فرمايند: “تمام انبيا براي اصلاح جامعه آمده اند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداي جامعه بشود. سيدالشهدا روي همين ميزان خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد تا جامعه اصلاح بشود. در واقع امام خميني با اعتقاد به اين امر كه قيام و شهادت سيد الشهدا(ع) بايد ملاك عمل اجتماعي مسلمانان قرار گيرد، نهضت حسيني را مبناي حركت خويش در انقلاب اسلامي قرار داد: “آنچه كه سيدالشهدا عمل كرد و آن ايده اي كه او داشت و آن راهي كه او رفت و آن پيروزي كه بعد از شهادت براي او حاصل شد و براي اسلام حاصل شد، (روحانيون) به ]براي[ مردم روشن كنند و بفهمانند به صد نفر، مي شود مقابله با يك همچو ظالمي داراي همه چيز كرد.” از اين رو امام در مورد رسالت و وظيفه مردم مي گويد: “كل يوم عاشورا و كل ارض كربلابايد سرلوحه زندگي در هر روز و د رهر سرزمين باشد. همه روز بايد ملت اين معنا را داشته باشد كه امروز عاشورا است و ما بايد مقابل ظلم بايستيم و همين جا هم كربلاست و بايد نقش كربلارا پياده كنيم. انحصار به يك زمين ندارد انحصار به يك عده و افراد نمي شود، همه زمين ها بايد اين نقش را ايفا كنند و همه روزها...اين دستور آموزنده هم تكليف است و هم مژده. تكليف از آن جهت كه مستضعفان با عده اي قليل، عليه مستكبران با ساز و برگ مجهز و قدرت شيطاني عظيم، مامورند چونان سرور شهيدان قيام كنند. و مژده بدين جهت كه شهيدان ما در شمار شهيدان كربلاقرار داده است.امام خميني قيام سيد الشهدا (ع) را يك الگوي بزرگ مي داند كه از نقطه نظر فقهي و عمل به وظايف و تكاليف ديني، بايد سرمشق قرار گيرد. در فرهنگ مكاتب مادي، نبايد “مشت به نبرد با درفش برود”؛ اما مردم ايران تحت تاثير نهضت عاشورا، روحيه شهادت طلبي امام حسين(ع) و اصحابش را در خاطره ها تكرار مي كردند. هنگامي كه جوانان انقلابي با شعارهاي “الله اكبر” و “توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد” و... با تانك ها و مسلسل هاي رژيم ستمشاهي مقابله مي كردند، امام راحل(ره) فرمود: “كيفيت مبارزه را اينكه قيام در مقابل يك حكومت قلدري كه همه جا را در دست دارد، با يك عده معدود چه طور باشد، اينها چيزهايي است كه حضرت سيدالشهدا به ملت آموخته است. تاكيد بر قيام عاشورا و فرهنگ شهادت طلبي نزد امام خميني از چنان اهميتي برخوردار بود كه ايشان حتي در وصيت نامه سياسي الهي خود نيز به تذكر در اين باب پرداخته اند: “ما مفتخريم كه ائمه معصومين ما صلوات الله و سلامه عليهم در راه تعالي دين اسلام و در راه پياده كردن قرآن كريم كه تشكيل حكومت عدل يكي از ابعاد آن است، در حبس و تبعيد به سر برده و عاقبت در راه براندازي حكومتهاي جائرانه و طاغوتيان زمان خود شهيد شدند. و ما امروز مفتخريم كه مي خواهيم مقاصد قرآن و سنت را پياده كنيم و اقشار مختلفه ملت ما در اين راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزيزان خود را نثار راه خدا مي كنند.” حضرت امام (ره ) بارها در سخنان گهر بار خويش درباره تاثير محرم در پيروزي انقلاب اسلامي اشاراتي داشتند، از جمله فرمودند: “اگر قيام حضرت سيدالشهداء (ع) نبود، امروز هم ما نمي توانستيم پيروز بشويم. تمام اين وحدت كلمه اي كه مبدا پيروزي ما شد، براي خاطر اين مجالس عزاداري، مجالس سوگواري و اين مجالس تبليغ و ترويج اسلام شد.هدف و انگيزه مردم ايران از انقلاب اسلامي، نابودي ظلم، استبداد و استكبار و بر پايي حكومت عدل الهي و اجراي احكام اسلامي به عنوان “معروف” و جلوگيري از وابستگي به اجانب و بيگانگان به عنوان “منكر” بود. اينها همان انگيزه و هدف امام حسين(ع) از قيام عاشورا بود، آنجا كه مي فرمايد: “انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي علي ابن ابي طالب(ع)“. اگر يزيد بن معاويه تجاهر به فسق و فجور داشت، خاندان پهلوي نيز همان گونه عمل مي كردند و به عنوان نمونه بايد گفت: اسلام زدايي را تا آنجا رساندند كه به طور رسمي تاريخ هجرت پيامبر اكرم(ص) را به تاريخ شاهنشاهي تبديل كردند!!9() امام راحل(ره) درباره تاثير عاشورا بر اهداف و انگيزه هاي انقلاب اسلامي مي فرمايد: “حضرت سيد الشهدا(ع) به همه آموخت كه در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حكومت جائر چه بايد كرديكي از نشانه هاي تاثيرپذيري انقلاب مردم ايران به رهبري امام خميني (ره)، شعارهاي تظاهرات و راهپيمايي هاي ملت ايران در زمان پيروزي انقلاب اسلامي است. در اين شعارها فرهنگ عاشورايي موج مي زد. شعارهايي همچون “حسين حسين شعار ماست شهادت افتخار ماست”، “نهضت ما حسينيه رهبر ما خمينيه” و “يا خميني خميني تو وارث حسيني با مروري بر مقاطع سرنوشت ساز در پيروزي انقلاب اسلامي، معلوم مي شود كه نقطه آغازين آنها از ايام عزاداري امام حسين(ع) و با الهام از آموزه هاي نهضت عاشورا بود: قيام15 خرداد - كه نقطه عطفي در تاريخ انقلاب شمرده مي شود - به دنبال سخنراني شديداللحن حضرت امام(ره) در بعدازظهر عاشورا 13(خرداد1342 ) به وقوع پيوست. ايشان در مورد قيام15 خرداد فرمود: “ملت عظيم الشان در سالروز اين قيام فاجعه انفجارآميزي كه مصادف با15 خرداد42 بود، با الهام از عاشورا آن قيام كوبنده را به بار آورد. اگر عاشورا و گرمي و شور انفجاري آن نبود، معلوم نبود چنين قيامي بدون سابقه و سازماندهي، واقع شود”11(). هفده شهريور نيز يكي از مقاطع مهم انقلاب بود كه تحت تاثير عاشورا و فرهنگ آن شكل گرفت. امام خميني (ره ) در اين باره مي فرمايند : “هفده شهريور مكرر عاشورا و ميدان شهدا مكرر كربلاو شهداي ما مكرر شهداي كربلاو مخالفان ملت ما مكرر يزيد و وابستگان او هستندنه تنها عامل پيدايش اصل انقلاب و زمينه ساز پيروزي آن در مراحل مختلف فرهنگ عاشورا بوده است؛ بلكه همين فرهنگ، عامل اساسي حفظ و تداوم انقلاب اسلامي نيز محسوب مي گردد. اگر انقلاب اسلامي بخواهد بر مبناي آن فرهنگي كه شكل گرفته، تداوم يابد؛ بايد توجه ويژه اي به همان فرهنگ داشته باشد. روحيه شهادت طلبي، آزادگي، عزت نفس، مبارزه با ظلم و ستمگري، مخالفت با تخطي از احكام اسلام و... در عرصه هاي مختلف سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها و نيز عرصه سياست داخلي؛ از سياست گذاري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره گرفته تا بخش هاي اجرايي و... . همه بايد پايبند به آموزه هاي نهضت امام حسين(ع) و فرهنگ عاشورا باشند. امام خميني (ره) در اين خصوص مي فرمايند: “فداكاري حضرت سيدالشهدا(ع) است كه اسلام را براي ما زنده نگه داشته است... بايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند، بايد اين نهضت را حفظ كنيد. منبع:روزنامه رسالت، شماره 6879 به تاريخ 29/9/88، صفحه 6(انقلاب اسلامي) نويسنده: مصطفي ياسيني

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه ۵۲ قلم کالای ممنوع شده از محصولات اساسی کشور هستند، گفت: ما در کشور به این کالاها نیاز داریم، به عنوان نمونه صادرات محصولی مانند گندم باید محدود شود.وی تصریح کرد: طلا از آن دسته کالاهایی است که تاثیر به خصوصی در اقتصاد و پول کشور دارد و یکی از پارامترهای ارزش پولی هر کشور ذخایر طلای آن است که اگر این ذخایر از کشور خارج شود، به اقتصاد آسیب وارد می شود.کشتی آرای در پاسخ به این پرسش که میزان دخایر طلا در کشور به چه میزان است؟ بیان کرد: بنده اطلاعی از این موضوع ندارم و این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی است و تاکنون بنده در این خصوص چیزی نشنیده ام، البته برخی از منابع اعداد و ارقامی را حدس می زنند اما هیچ کدام واقعی و صحیح نیست. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه در نهایت سکه و طلاهایی که انبار شده از منازل خارج می‌شوند، اظهار داشت: این طلاها سرانجام در چرخه تولید و اقتصاد قرار می گیرند اما باید تدابیری اندیشیده شود تا نگهداری این طلاها در منازل سودی را برای صاحبان آن نداشته باشد که تنها در این صورت، طلاها از منازل خارج می شود. تشکیل بانک طلا / چطور می‌توان طلاها را از منازل بیرون آورد وی در پاسخ به این پرسش که اتحادیه طلا و جواهر چه پیشنهادی در این خصوص دارد؟ گفت: پیشنهاد ما این است که بانک طلا در کشور تاسیس شود تا از طلاها و سپرده‌های مردم حفاظت کند و طلاها هم در بخش‌های اقتصادی هزینه شود.کشتی آرای با بیان اینکه هم اکنون بانک کارگشایی فقط از طلاها نگهداری می کند، اظهار داشت: این بانک متفاوت است و اولین موضوع این است که باید به صورت EPG فعالیت کند و سازمان خاصی را داشته باشد.رئیس اتحادیه طلا و جوار با اشاره به اینکه ساختار بانک طلا در کشورهای زیادی تعریف شده است، افزود: در این بانک، طلا را به صورت فیزیکی از سپرده گذار تحویل می گیرند و در نهایت هم به همان مقدار به وی تحویل می دهند، به عنوان مثال سپرده گذاری که یک هزار دلار سپرده دارد، درصدی را سود می گیرد و در موعد مقرر هزار دلار خود را تحویل می گیرد، طلا هم به همین شکل است و باید مقدار طلا را دریافت کند.وی درباره اینکه آیا این پیشنهاد به بانک مرکزی ارایه شده است؟ گفت: در جلسات این موضوع را مطرح کردیم، البته مخالفتی هم نبوده و شاید تاکنون کسی برای این امر اعلام آمادگی نکرده است. کشتی آرای تصریح کرد: اگر مقامات اقتصادی کشور به فکر بیافتند از طرف صنف طلافروشان و اتحادیه سازوکار آن مشخص شده است، ضمن آنکه در این بانک می توانیم به واحدهای تولیدی وام بدهیم و طلا صادر کنیم، از سوی دیگر به ازای صادرات محصولات طلا، طلا به کشور وارد کنیم.خبرنگار پرسید مثل کاری که چند سال قبل بانک صادرات انجام داد و سپرده طلا تشکیل داد؟ گفت: کاری که بانک صادرات انجام می داد، اشتباه بود. شایعه دستگیری برخی از طلافروشان بزرگ? رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در خصوص شایعه دستگیری برخی از طلافروشان بزرگ تهران اظهار داشت: بنده اطلاعی ندارم.، البته دستگاه قضائی سوالاتی را مطرح می کند که باید اطلاعاتی خود را در اختیار آنها قرار دهیم.وی درباره وضعیت فعلی بازار سکه و طلا و اینکه آیا قیمتها حبابی است؟ بیان کرد: قیمت‌های سکه و طلا واقعی است و حبابی ندارد اما بازار مصنوعات و صنعت طلا به شدت در حال رکود است و بسیاری از واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی هستند؛ به این دلیل که مردم، زیورآلات و طلا نمی خرند و نگاه آنها به دنبال سکه و طلا برای کسب سود است.کشتی آرای در مورد اینکه ملاک تعیین قیمت سکه، دلار در بازار آزاد است و کدام صرافی‌ها ملاک هستند، گفت: در صرافی‌ها قیمت ارز به صورت آزاد تعیین می شود و قیمت جهانی هم مشخص است که با ضرب این دو عامل قیمت واقعی طلا مشخص می شود. طلافروشان قیمت ارز بازار آزاد را از کجا می‌گیرند وی در پاسخ به این پرسش که شایعاتی مطرح است که اتحادیه طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و سکه از صرافی‌های خاصی قیمت بازار آزاد را می گیرد؟ افزود: نه، اینطور نیست، قیمت ارز در بازار آزاد مشخص است و پنهان نیست، کار ما هم این است که قیمت به دست آمده و بازار آزاد به هم نزدیک باشد و درصورتی که فاصله ای بود، نشانگر حباب است در غیراین صورت قیمتها واقعی هستند.

20120731114937cb-220-20copy

انقلاب اسلامي در بهمن‌ماه سال 57 در ايران بسياري از معادلات ثابت منطقه را بر هم زد.غرب به جاي پذيرش واقعيتي به نام حاكميت مردم در انقلاب اسلامي با فشار لابي صهيونيسم به اشكال گوناگون به مقابله برخاست. راه‌اندازي جنگ تحميلي و بسيج گروه‌هاي تروريستي در دهه 60 از جمله اين اقدامات است. هر چند مردم در سايه اتحاد و ايمان به حقانيت خويش با رشادت، فداكاري و ايثار و تدبير در مقابل هجمه‌هاي مذكور مقاومت و نهايتا پيروز ميدان شدند. ترس از توسعه مردم‌سالاري اسلامي از دلايل اصلي عمليات‌هاي مذكور بود. هر چند پس از سه دهه شاهد بهارهاي عربي بوديم كه خود دليل جدي بر غلبه اين تفكر در بلاد اسلامي است. تحريم‌هاي اقتصادي به بهانه‌هاي مختلف نيز ريشه در همين نظريه دارد. هدف اصلي تحريم ها فشار بر اقتصاد كشور، توسعه بيكاري و تورم و نهايتا ايجاد نارضايتي در جامعه است. درك و تحليل دقيق از شرايط موجود و بسيج امكانات و منابع براي مقابله با اين برنامه وظيفه همه كساني است كه به عزت و سربلندي كشور مي‌انديشند. فراموش نكنيم كه در شرايط موجود هر تصميم غيرعقلاني نوعي همياري سهوي با خواسته‌هاي ديگران است. نامگذاري سال‌هاي اخير همچون اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تمركز درباره مسائل اقتصادي نوعي دورانديشي هوشمندانه از سوي مقام معظم رهبري بوده است. در اين باب نكات ذيل مي‌تواند حائز اهميت باشد: 1- منابع كشور اعم از مادي و انساني و موقعيت ژئوپلتيكي آن به گونه‌اي است كه با اتخاذ تصميمات اصولي و دقيق مي‌توان تهديدات مذكور را به فرصت تبديل كرد؛ بنابراين از نظر واقعي و شرايط موجود جهاني امكان عبور از تحريم‌ها وجود دارد. 2- اقتصاد مردمي: فراموش نكرده‌ايم كه در فرآيند جنگ تحميلي آنچه باعث اشتباه محاسباتي صدام شد، عدم توجه به امكان حضور مقاومت مردمي در قالب بسيج و سپاه بود. با فراخوان حضرت امام (ره) و حضور گسترده مردم در جبهه‌هاي نبرد، ارتش سر تا پا مسلح رژيم بعثي زمين‌گير و نهايتا مجبور به عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي شد. بايد از اين نكته كليدي درس گرفت. اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و مردمي كردن اقتصاد و توانمندسازي بخش خصوصي مي‌تواند شاه‌كليد عبور از تحريم‌ها باشد، مزاياي حضور مردم در اقتصاد بارها و بارها توسط دلسوزان و نخبگان بيان شده است. ما بايد تاثيرات تفكرات چپ بر اقتصاد كشور را از آن دور سازيم. اين تفكر براي نظام بسيار پرهزينه بوده و هست. در شرايط تحريمي اعتماد به كارآفرينان واقعي و با سابقه كشور و اتخاذ تمهيداتي كه بستر لازم را فراهم سازد، بسيار حائز اهميت است.

خواسته مقام معظم رهبري در جلسه افطاري با مسوولان كشور بايد تبديل به يك برنامه عملياتي شود. دولت بايد به جاي نفت از اين درياي انرژي استفاده و خود به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت بنشيند. 3- بهبود فضاي كسب‌و‌كار: در توسعه اقتصادي ايجاد بستري كه منجر به بهبود مستمر شرايط شود از هر امري ضروري‌تر است. يكي از علل بي‌توجهي به توسعه اقتصادي و بهبود فضاي كسب‌و‌كار، آلودگي اقتصاد كشور طي صد سال به نفت است. در حوزه‌اي كه مي‌توان با سرمايه‌گذاري اندكي سود چند صد درصدي حاصل كرد نوعي بي‌نيازي به توليد و كارآفريني احساس مي‌شود. استفاده از سرمايه بين نسلي در اداره كشور حاصلي جز توسعه تورم و ركود به همراه نخواهد داشت. فضاي كسب‌و‌كار در همدلي بين عناصر سياست‌گذار و كارآفرينان مردمي توسعه مي‌يابد. ثبات قوانين و مقررات و روان‌سازي رويكردهاي خدماتي مي‌تواند بسيار موثر باشد. در اين فرآيند بايد مرتبا به دو عنصر عقلانيت و شفافيت در تصميمات توجه كرد، ايجاد فضاي آرام در اقتصاد و جلوگيري از هر امري كه منجر به تنش در بازار شود از الزامات شرايط موجود است. تجربيات گذشته ميهن اسلامي در عبور از بحران‌هاي بزرگ نشان داده است كه چنانچه اعتقاد مسوولان قوا بر امري راسخ شود و تصميمات حول موضوع عقلانيت تمركز يابد مردم با همه توان به ياري خواهند شتافت. ملتي كه توانسته است با ياري خداوند متعال و با همدلي و با داشتن استراتژي صحيح از بحران‌هاي بزرگ عبور كند، اين قدرت و پتانسيل را دارد كه بتواند از تهديدات موجود فرصتي براي ترقي و پيشرفت فراهم كند.

8efe9a55898437f5c60cd47e1242f079

ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک ( ضامن ) و ذینفع یا مضمون له ( BENEFICIARY ) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید، در قبال درخواستهای کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد.

چه شد که یکباره قیمت ارز پله های صعودی را یکی پس از دیگری طی کرد ؟ این سوالی است که محسن جلال پور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با حضور در کافه خبر درباره آن توضیح داد.