نظر شما درباره استفاده از پیام رسان های داخلی چیست؟

شبکه اطلاع رسانی کاسب امین

نمایشگاه
رمضان

نظرسنجی

نظر شما درباره استفاده از پیام رسان های داخلی چیست؟

بهتر از پیام رسان های خارجی است - 50%
اطلاعات شخصی به سرقت نمیرود - 0%
حمایت از تولید ایرانی است - 0%
بهتر از از پیام رسان های خارجی استفاده شود - 37.5%
دولت باید از پیام رسان های داخلی حمایت کند - 12.5%

نظر شما درباره استفاده از پیام رسان های داخلی چیست؟

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   8
Start Voting   2018-03-31 00:00:00
End Voting   2018-05-02 00:00:00